top of page

UMOWA O DZIEŁO

 

Zawarta dnia __ __ - __ __ - __ __ __ __ r pomiędzy:

Firmą Event Masters Paweł Śledziona z siedzibą w Blachowni przy ul. Kubowicza 3/8, NIP 5732866546, reprezentowaną przez Pawła Śledzionę zwanym dalej "Wykonawcą", legitymującym się dowodem osobistym o numerze ASK-141415, wydanym przez Burmistrza Blachowni.

 

a

………………………..............….........……………., zam. w ………………………....….........……………………., poczta: ………………….......………....………………………….,
ul. .............................................................., data urodzenia: __ __ - __ __ - __ __ __ __, imiona rodziców: ……………………………...………………., dowód osobisty: __ __ __ - __ __ __ __ __ __, wydany przez …………………………………………, zwanym dalej "Zamawiającym".

Numer telefonu: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __

 

§ 1

W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci „Oprawy muzycznej”, w lokalu ….................................................................., w miejscowości .................................................................................,
ul. ....................................................., które rozpocznie się w dniu ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ r, o godzinie ............................ .

Wydarzenie jednodniowe / godzina rozpoczęcia wydarzenia w dniu następnym: ………….………….....………….. .*
*Niepotrzebne skreślić.

 

§ 2

Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……..........…………………. zł brutto (słownie złotych: …..……………………………………………), płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy.
W celu dotrzymania warunków umowy pobrany zostanie zadatek w wysokości .………………….. zł brutto (słownie złotych: …………………………………..), płatny [gotówką w dniu podpisania umowy/przelewem do dnia: __ __ - __ __ - __ __ __ __ r.]*
Opłata za dodatkową godzinę pracy Wykonawcy w dniu pierwszym wynosi: …....................……… zł brutto (słownie złotych: …………………....). Opłata za dodatkową godzinę pracy Wykonawcy w dniu drugim wynosi: ………………….…. zł brutto
(słownie złotych: ………………………………….). Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
*Niepotrzebne skreślić.

 

Konto bankowe:

mBank
81 1140 2004 0000 3902 7634 2346
Event Masters Paweł Śledziona
Tytuł: <Imię/imiona i termin>

 

§ 3

Cena określona w §2 obejmuje:
1) czas pracy Wykonawcy w pierwszym dniu oprawy muzycznej wynoszący _______ godzin.
2) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej wynoszący _______ godzin.

 

§ 4

Wykonawca wykona umowę samodzielnie, przy pomocy własnego sprzętu muzycznego.

 

§ 5

Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w kwocie 50% wartości umowy, z którego może on skorzystać najpóźniej na jeden miesiąc przed planowanym dniem wykonania dzieła, wskazanym w § 1. W kwotę odstępnego wlicza się wpłacony wcześniej zadatek. W przypadku późniejszej rezygnacji, kwota odstępnego wzrasta do 80% wartości umowy. Kwota odstępnego powinna być wpłacona na konto podane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia pisemnego rozwiązania umowy.

 

§ 6

W przypadku, gdy wykonanie dzieła przez Wykonawcę, nie jest możliwe z powodów nadzwyczajnych, spowodowanych siłą wyższą, zobowiązuje się on, za zgodą zamawiającego, wskazać zastępcę, który wykona dzieło w kwocie nie przekraczającej wartości umowy i na równie wysokim poziomie. Dla celów niniejszej umowy, siłą wyższą jest w tym przypadku np. ciężki uszczerbek na zdrowiu Wykonawcy.   

 

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, takie jak np. koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie oraz koszty noclegu, jeśli zajdzie takowa potrzeba.

 

§ 8

Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty muzyczne Wykonawcy w miejscu wykonywania dzieła, tj. za uszkodzenia nie wynikające z winy Wykonawcy, takie jak np. wandalizm, kradzież, wadliwa instalacja elektryczna, korzystanie ze sprzętu przez uczestników zabawy bez wiedzy Wykonawcy.

 

§ 9

Braki energii elektrycznej w lokalu w czasie planowanego wykonywania dzieła, nie są podstawą do ubiegania się o obniżenie wartości umowy.

 

§ 10

Zachowanie osób znajdujących się w miejscu wykonywania dzieła, które zagraża życiu lub zdrowiu Wykonawcy, bądź naraża sprzęt Wykonawcy na zniszczenie lub uszkodzenie, jest podstawą do wcześniejszego zakończenia wykonywania dzieła, bez możliwości obniżenia wartości umowy. Wcześniejsze zakończenie wykonywania dzieła musi być jednak poprzedzone najpierw prośbą o zaprzestanie niebezpiecznego zachowania, a następnie ostrzeżeniami skierowanymi do Zamawiającego i osób bezpośrednio zagrażających oraz jedynie w przypadku, gdy wyżej wymienione środki nie przynoszą zamierzonego skutku.

 

§ 11

Zamawiający [wyraża zgodę / nie wyraża zgody]* na wykorzystanie zdjęć bądź fragmentów video z w/w imprezy do celów marketingowych Wykonawcy. Wykorzystane ujęcia nie mogą w żaden sposób obrażać lub wprawiać w zakłopotanie osób, których dane ujęcie dotyczy.
*Niepotrzebne skreślić.

 

§ 12

Zamawiający zapewnia żywność i napoje w trakcie wykonywania dzieła przez Wykonawcę.

 

§ 13

Zamawiający zapewnia Wykonawcy nocleg, nie dalej niż 20 km od miejsca wykonywania dzieła, w skład którego wchodzi strzeżone miejsce parkingowe oraz śniadanie.
[ TAK  /  NIE ]
*Niepotrzebne skreślić.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mają przynajmniej jeden kompletny, wypełniony i podpisany egzemplarz umowy w formie papierowej lub pliku PDF/skanu/zdjęcia na skrzynce mailowej.

Mail Zamawiającego: ……………………………………………………………………

§ 16

Zamawiający może wyznaczyć maksymalnie 10 utworów muzycznych, które zostaną odtworzone przez Wykonawcę podczas wykonywania dzieła. Dodatkowa ich liczba, będzie traktowana przez Wykonawcę jako sugestie muzyczne, ale może zostać przez niego pominięta. Propozycje muzyczne muszą zostać wysłane Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem dzieła na adres mailowy < dj@pawelsledziona.pl >, w przeciwnym razie mogą nie zostać uwzględnione.

§ 17

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Pozostałe postanowienia: ………………………………………………………………..………………………………………………………......................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................


 

 

 

              .......................................................................                                                               .................................................................
                             (Zamawiający)                                                                                           (Wykonawca)

 

 

Dane osobowe, które zostały wykorzystane w niniejszej umowie, będą przetwarzane przez firmę Event Masters Paweł Śledziona, NIP: 5732866546, adres: ul. Kubowicza 3/8, 42-290 Blachownia, wyłącznie w zakresie wynikającym z treści umowy i zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO. Dane zostaną właściwie zabezpieczone i nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania umowy, która jest konieczna do nawiązania współpracy.

Jeżeli wszystko jest dla Was zrozumiałe, możecie teraz przejść do specjalnie zabezpieczonego formularza, z pomocą którego prześlecie mi dane do umowy, którą wkrótce podpiszemy.
Aby to zrobić, kliknijcie w przycisk poniżej. 

Jeśli jednak macie dodatkowe pytania, zadzwońcie i dopytajcie.

694 749 668

bottom of page