top of page

UMOWA O DZIEŁO

 

Zawarta dnia XX-XX-XXXX r pomiędzy:

Firmą Event Masters Paweł Śledziona z siedzibą w Blachowni przy ul. Kubowicza 3/8, NIP 5732866546, reprezentowaną przez Pawła Śledzionę zwanym dalej "Wykonawcą", legitymującym się numerem pesel: 92011400157. 

a

<Imię i nazwisko>,
zam. w <Miasto>,
ul. <Ulica i numer>,
poczta: <Kod pocztowy i miejscowoś>,
data urodzenia: <DD-MM-RRRR> r,
imiona rodziców: <Imiona rodziców>,
numer pesel: <PESEL>,
zwanym dalej "Zamawiającym".

Numer telefonu: <XXX-XXX-XXX>
Maila zamawiającego: <Adres mailowy>

§ 1

W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci „Oprawy muzycznej”, w lokalu <Nazwa lokalu>, w miejscowości <Miasto>, ul. <Ulica i numer>, które rozpocznie się w dniu XX-XX-XXXX r .

Wydarzenie jednodniowe / wydarzenie dwudniowe*
*Niepotrzebne skreślić.

§ 2 

Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości <Kwota> zł brutto (słownie złotych: <Kwota słownie>), płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy. W celu dotrzymania warunków umowy pobrany zostanie zadatek w wysokości <Kwota> zł brutto (słownie złotych: <Kwota słownie>), płatny [gotówką w dniu podpisania umowy/przelewem do dnia: <XX-XX-XXXX> r.]*.
Opłata za kolejną rozpoczętą, nadprogramową godzinę pracy Wykonawcy wynosi: <Kwota> zł brutto (słownie złotych: <Kwota słownie>), a ewentualna decyzja o przedłużeniu podejmowana jest za obopólną zgodą Zamawiającego oraz Wykonawcy w dniu wydarzenia.
Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
*Niepotrzebne skreślić.

Konto bankowe:

mBank
81 1140 2004 0000 3902 7634 2346
Event Masters Paweł Śledziona
Tytuł: <Imię/imiona i termin>

§ 3

Cena określona w §2 obejmuje:
1) czas pracy Wykonawcy w pierwszym dniu oprawy muzycznej wynoszący <XX> godzin, najpóźniej do godziny 4 dnia następnego.
2) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej wynoszący <XX> godzin. 

§ 4

Wykonawca wykona umowę osobiście, przy wykorzystaniu własnego sprzętu muzycznego. 

§ 5

Zarówno zamawiającemu jak i Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy po zapłacie Odstępnego w kwocie 50% wartości umowy, która obowiązuje w przypadku rezygnacji na dłużej niż 30 dni przed planowanym dniem wykonania dzieła, wskazanym w § 1. W przypadku późniejszej rezygnacji, Odstępne wzrasta do 80% wartości umowy. Odstępne powinno być uiszczone w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy, niezależnie od formy rozwiązania. Nie zorganizowanie wydarzenia w podanym w §1 terminie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy i zapłatą 80% wartości umowy, chyba że strony dojdą do porozumienia w kwestii zmiany terminu wykonania umowy. Wartość wpłaconego zadatku jest uiszczoną już częścią wartości umowy. 

§ 6

W przypadku, gdy wykonanie dzieła przez Wykonawcę, nie jest możliwe z powodów nadzwyczajnych zdarzeń losowych, takich jak np. ciężki uszczerbek na zdrowiu Wykonawcy, zobowiązuje się on, za zgodą zamawiającego, wskazać zastępcę, który wykona dzieło w kwocie nie przekraczającej wartości umowy i na równie wysokim poziomie.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, takie jak np. koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie oraz koszty noclegu, jeśli zajdzie takowa potrzeba. 

§ 8

Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty muzyczne Wykonawcy w miejscu wykonywania dzieła, tj. za uszkodzenia nie wynikające z winy Wykonawcy, takie jak np. wandalizm, kradzież, wadliwa instalacja elektryczna, korzystanie ze sprzętu przez uczestników zabawy bez wiedzy Wykonawcy. 

§ 9 

Braki energii elektrycznej w lokalu w czasie planowanego wykonywania dzieła, nie są podstawą do ubiegania się o obniżenie wartości umowy. 

§ 10 

Zachowanie osób znajdujących się w miejscu wykonywania dzieła, które zagraża życiu lub zdrowiu Wykonawcy, bądź naraża sprzęt Wykonawcy na zniszczenie lub uszkodzenie, jest podstawą do wcześniejszego zakończenia wykonywania dzieła, bez możliwości obniżenia wartości umowy. Wcześniejsze zakończenie wykonywania dzieła musi być jednak poprzedzone najpierw prośbą o zaprzestanie niebezpiecznego zachowania, a następnie ostrzeżeniami skierowanymi do Zamawiającego i osób bezpośrednio zagrażających oraz jedynie w przypadku, gdy wyżej wymienione środki nie przynoszą zamierzonego skutku.

§ 11 

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć bądź fragmentów video z w/w imprezy do celów marketingowych Wykonawcy. Wykorzystane ujęcia nie mogą w żaden sposób obrażać lub wprawiać w zakłopotanie osób, których dane ujęcie dotyczy. 

 

§ 12

Zamawiający zapewnia żywność i napoje w trakcie wykonywania dzieła przez Wykonawcę. 

§ 13 

Zamawiający zapewnia Wykonawcy nocleg dla trzech osób w miejscu wykonywania dzieła, w skład którego wchodzi strzeżone miejsce parkingowe oraz śniadanie.
[ TAK  /  NIE ]
*Niepotrzebne skreślić. 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 15

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mają przynajmniej jeden kompletny, wypełniony i podpisany egzemplarz umowy w formie papierowej lub pliku PDF/skanu/zdjęcia na skrzynce mailowej lub innym nośniku komunikacji elektronicznej.

 

§ 16 

Zamawiający może wyznaczyć maksymalnie 10 utworów muzycznych, które zostaną odtworzone przez Wykonawcę podczas wykonywania dzieła. Dodatkowa ich liczba, będzie traktowana przez Wykonawcę jako sugestie muzyczne, ale może zostać przez niego pominięta. Propozycje muzyczne muszą zostać wysłane Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem dzieła na adres mailowy
< dj@pawelsledziona.pl >, w przeciwnym razie mogą nie zostać uwzględnione. 

 

§ 17

Pozostałe postanowienia:  
 

 

 

              ......................................................................................................                                            .............................................................................................
                                  (Zamawiający)                                                                                       (Wykonawca)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe, które zostały wykorzystane w niniejszej umowie, będą przetwarzane przez firmę Event Masters Paweł Śledziona, NIP: 5732866546, adres: ul. Kubowicza 3/8, 42-290 Blachownia, wyłącznie w zakresie wynikającym z treści umowy i zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO. Dane zostaną właściwie zabezpieczone i nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania umowy, która jest konieczna do nawiązania współpracy. Podpisując umowę Zamawiający oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jej treścią i w pełni akceptuje jej postanowienia.

Jeżeli wszystko jest dla Was zrozumiałe, możecie teraz przejść do specjalnie zabezpieczonego formularza, z pomocą którego prześlecie mi dane do umowy, którą wkrótce podpiszemy.
Aby to zrobić, kliknijcie w przycisk poniżej. 

Jeśli jednak macie dodatkowe pytania, zadzwońcie i dopytajcie.

694 749 668

bottom of page